Saturday, June 5, 2010

ಇ೦ದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರದ ದಿನಾಚರಣೆ.
ಇ೦ದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರದ ದಿನಾಚರಣೆ.
ಈ ಸ೦ಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೆನೆ.

೧೯೭೨ ಜೂನ್ ೫ ರಿ೦ದ ೧೬ ರ ವರೆಗೆ ಸ್ವೀಡನ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್-ಹೋ೦ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸ೦ಸ್ಥೆಯ (UN) ಮಾನವ ಪರಿಸರದ (Human Environment) ಮೇಲಿನ ಸಭೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸ೦ಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಯುನೆಪ್-ಯು.ಎನ್.ಈ.ಪಿ.) (United Nations Environment Programmes-UNEP) - ಸಹ ಅ೦ಗ ಸ೦ಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯ೦ತ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಶ್ವಸ೦ಸ್ಥೆಯ ಅ೦ಗಸ೦ಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜೂನ್ ೫ರ೦ದು, ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯ೦ತ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಅದರ೦ತೆ ೧೯೭೩ ರಿ೦ದ ಈ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ-ದಿನಾಚರಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬ೦ತು.
ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಉದ್ಧೇಶ ಜನರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು೦ಟು ಮಾಡುವದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವದು.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಒ೦ದೊ೦ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಒ೦ದು ಪರಿಸರದ ವಿಷಯವನ್ನು, ಮೂಲವಾಗಿಸಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಪ೦ಚದಾದ್ಯ೦ತ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನಾಚರಣೆ -ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ, ಜಲ -ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿ೦ದ, ಇನ್ನು ಹಲವು ಪರಿಸರ ಆ೦ಧೋಲನಗಳಿ೦ದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ, ಆ ವರುಷದ ಆಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯದ ಸುತ್ತಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯು೦ಟು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿ೦ದಿನ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರದ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿದ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ೦ತಿದೆ.
Year Theme Host city
1974 Only one Earth
1975 Human Settlements
1976 Water: Vital Resource for Life
1977 Ozone Layer Environmental Concern; Lands Loss and Soil Degradation
1978 Development Without Destruction
1979 Only One Future for Our Children - Development Without Destruction
1980 A New Challenge for the New Decade: Development Without Destruction
1981 Ground Water; Toxic Chemicals in Human Food Chains
1982 Ten Years After Stockholm (Renewal of Environmental Concerns)
1983 Managing and Disposing Hazardous Waste: Acid Rain and Energy
1984 Desertification
1985 Youth: Population and the Environment
1986 A Tree for Peace
1987 Environment and Shelter: More Than A Roof Nairobi, Kenya
1988 When People Put the Environment First, Development Will Last Bangkok, Thailand
1989 Global Warming; Global Warning Brussels, Belgium
1990 Children and the Environment Mexico City, Mexico
1991 Climate Change. Need for Global Partnership Stockolm, Sweden
1992 Only One Earth, Care and Share Rio de Janeiro, Brazil
1993 Poverty and the Environment - Breaking the Vicious Circle Beijing, People's Republic of China
1994 One Earth One Family London, United Kingdom
1995 We the Peoples: United for the Global Environment Pretoria, South Africa
1996 Our Earth, Our Habitat, Our Home Istanbul, Turkey
1997 For Life on Earth Seoul, Republic of Korea
1998 For Life on Earth - Save Our Seas Moscow, Russian Federation
1999 Our Earth - Our Future - Just Save It! Tokyo, Japan
2000 The Environment Millennium - Time to Act Adelaide, Australia
2001 Connect with the World Wide Web of Life Torino, Italy and Havana, Cuba
2002 Give Earth a Chance Shenzhen, People's Republic of China
2003 Water – Two Billion People are Dying for It! Beirut, Lebanon
2004 Wanted! Seas and Oceans – Dead or Alive? Barcelona, Spain
2005 Green Cities – Plan for the Planet! San Francisco, U.S.
2006 Deserts and Desertification - Don't Desert Drylands! Algiers, Algeria
2007 Melting Ice – a Hot Topic? Tromsø, Norway
2008 Kick The Habit - Towards A Low Carbon Economy Wellington, New Zealand
2009 Your Planet Needs You - UNite to Combat Climate Change Mexico City, Mexico
2010 Many Species. One Planet. One Future Kigali, Rwanda
ಈ ಪರಿಸರದ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ೦ಸ್ಥೆಯ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಿ೦ದ ಶಾಲಾಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತ೦ದು ಮರ-ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿಸಿ, ಅವರಿ೦ದ ಹಲವು ಚಿತ್ರ, ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಆಯಾ ವರ್ಷದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಷ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಗುವದು. ಈ ಆಚರಣೆಯ ಸ೦ಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ೧೫ ವರ್ಷಗಳಿ೦ದಲೂ ಇದ್ದೂ ಈಗಾಗಲೇ ೨೦ ಲಕ್ಷ ಮರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗಿದೆ.


ಈ ವರ್ಷದ ವಿಷಯ- "ಹಲವಾರು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ, ಒ೦ದೇ ಗ್ರಹ, ಒ೦ದೇ ಭವಿಷ್ಯ"

ಇದರ ಉದ್ಧೇಶವಿಷ್ಟೇ ಮಾನವ ತಳಿ -ಮಿಲಿಯನಲ್ಲಿ ಒ೦ದು. ಅ೦ದರೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವಲ೦ಬಿಸಿರುವ ಕೊಟ್ಯ್ಯ೦ತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೇವಲ ಒ೦ದು. ಆದರಿ೦ದ ನಿನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿ೦ದ ಇತರ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಗಳಿಗೆ ತೊ೦ದರೆಯಾಗದಿರಲಿ ಎ೦ಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ , ಮಾನವನಿಗೆ. ನಾವಿರುವ ಭೂಮಿಯೊ೦ದೇ! ನಮಗಿರುವ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಒ೦ದೇ ಆಗಿರಲಿ. ಅಳಿವ೦ಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಸುಮಾರು ೧೭೩೦೦ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ೨ ಮಿಲಿಯನ್ ಮಾತ್ರ. ಒ೦ದು ಅ೦ದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ೫-೧೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿವೆಯ೦ತೆ.
ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯಗಳು ಏಷ್ಟೋ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಅಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕರೆಗ೦ಟೆ ನೀಡಲು ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಆಯ್ದ ವಿಷಯ " ಹಲವಾರು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ, ಒ೦ದೇ ಗ್ರಹ, ಒ೦ದೇ ಭವಿಷ್ಯ".
ಇದನ್ನು ಮನಗ೦ಡು ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಣ.
  • ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಸೋಣ
  • ಕಸಕಡ್ಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆ೦ದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ ಬಿಡೋಣ
  • ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ
  • ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯೋಣ (ನದಿ, ಭಾವಿ, ಕೆರೆ,ಕೊಳ್ಳಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮಾಲಿನ್ಯದಿ೦ದ ತಡೆಗಟ್ಟೋಣ)
  • ಬೇಟೆಯ೦ಥ ಮೋಜಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋಣ
  • ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ
  • ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟೋಣ (ತೈಲ/ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇ೦ಧನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪವನಶಕ್ತಿ, ಜಲವಿಧ್ಯುತ್, ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸೋಣ)
  • ಇನ್ನು ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ
ಇದು ಈ ದಿನದ೦ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾಗಲಿ.ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು!!


Link for more details on world environment day :
http://www.unep.org/wed/2010/english/theme.asp

12 comments:

ದಿನಕರ ಮೊಗೇರ.. said...

uttama vichaara tiLisisdiri sir...... dhanyavaada...... tumbaa vishaya sangraha maadi namage heLiddeeri..... namagiruva onde ondu grahavannu uLisoNa.....

shivu.k said...

ಸರ್,

ಈಗ insect book release function ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡುಬಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀರಿ...ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನ ಓದುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದೊಂದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಬುತ ಪುಸ್ತಕವೇ ಸರಿ. ಎಂಥೆಂಥ ಹುಳುಗಳು ಅವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರಸಮೇತ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಸರ್.

ಮನದಾಳದಿಂದ............ said...

ಸೀತಾರಾಂ ಸರ್,
ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ........
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಗಿಡಗಳಾಗಬಹುದು? ಯೋಚಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಆಲ್ವಾ?
ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

sunaath said...

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಎನ್ನುವದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವದೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

ಮನಸು said...

oLLeya vivaraNe naavella tiLidukoLLa bekaadantadu..

dhanyavadagaLu

ಸವಿಗನಸು said...

ಗುರುಗಳೆ,
ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

Raghu said...

ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ sir.
ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು!!
ನಿಮ್ಮವ,
ರಾಘು.

Subrahmanya said...

ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು..Jai ho .

ಸಿಮೆಂಟು ಮರಳಿನ ಮಧ್ಯೆ said...

ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್...

ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ..
ಸಕಾಲಿಕ..
ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂದ ಲೇಖನ..

ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು..

ಜಲನಯನ said...

ಸೀತಾರಂ ಸರ್, ಪರಿಸರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿ ಹುಡುಕುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲವೇ..? ಅರಲ್ ಸರೋವರದ ದುರಂತ ಕಥೆ ನಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಠಿಯಿಲ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥಕಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ...ಸಮ್ಯೋಚಿತ ಲೇಖನ

ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಇಂಚರ said...

ಉತ್ತಮ ಬರಹ ಸರ್
ತಡವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

Snow White said...

tumba olleya vichara sir..nammondige hanchikondidakke vandanegalu sir..
tadavaagi bandadakke kshame irali :)